Na temelju članka 11. Zakona o Udrugama (“Narodne novine” br. 88/01 i 11/2) i članka 27. Statuta Udruge od 29. 06. 2005. godine Izborna Skupština Udruge osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije na sjednici održanoj dana 16. rujna 2011. godine donijela je novi

 

S T A T U T

UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Riječi i pojmovni sklopovi, korišteni u cijelom tekstu Statuta Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li u korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije (u daljnjem tekstu Udruga) je jedinstvena, dragovoljna, socijalna, neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija koja se bavi i povremenim prikupljanjem humanitarne pomoći i organizacijom humanitarnih akcija. Udruga okuplja osobe s dječjom i cerebralnom paralizom, mišićnom distrofijom i srodnim neuromišićnim bolestima, te ostale osobe s tjelesnim invaliditetom.

Udruga djeluje na području Karlovačke županije. U Udruzi su zabranjeni svi oblici diskriminacije.

 

Članak 2.

Puni naziv Udruge glasi: Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije ima svojstvo pravne osobe sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčićeva 20. (u daljnjem tekstu Udruga).

Skraćeni naziv Udruge je UOSIKAŽU.

Engleski naziv Udruge je Sociaty of Persons with Disabilities of Karlovac County.

Izvorni znak Udruge je oblika šesterokrake zvijezde veličine 3 cm ispunjen osnovnom plavom bojom međunarodnog znaka pristupačnosti i crtežom, dok se za potrebe amblema mogu koristiti i druge dimenzije znaka.

 

Članak 3.

Udruga je upisana u Registar Udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. U vanjskom krugu pečata stoji ispis Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, a u srediniznak koji simbolizira osobe s invaliditetom, a sastoji se od stiliziranih simbola osoba u invalidskim kolicima, dječje i cerebralne paralize, osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih bolesti, te osobe s tjelesnim invaliditetom, plave boje u krugu koji se nalazi u šesterokrakoj zvijezdi unutar koje se nalazi i stilizirani prikaz četiri karlovačke rijeke.

Udruga ima štambilj pravokutnog oblika dužine 60 mm, širine 20 mm, s tekstom; Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Banjavčićeva 20, Karlovac, tel. 047 615 063, a desno dole znak kao i u okruglom pečatu.

 

Članak 5.

Rad Udruge je javan, što se osigurava:

 • otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednica Udruge,

 • sastancima i koordinacijskim skupovima u cilju obavještenosti članova,

 • izdavanjem vlastitih tiskanih i elektronskih glasila i drugih publikacija, te putem odgovarajućih priopćenja, sukladno važećim propisima,

 • objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orjentaciji, godišnjem programu rada, pojedinim projektima/programima, te izvješću o radu Udruge.

U izuzetnim slučajevima tijelo koje saziva sjednicu može donijeti odluku o isključivanju javnosti.

 

Članak 6.

Udruga se može udruživati u srodne nacionalne Saveze i druge asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor Udruge.

Udruga može osnivati podružnice, bez pravne osobnosti u gradovima i općinama na području Karlovačke županije ukoliko se za to ukaže potreba.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština.

Udruga zbog okupljanja članova s tjelesnim invaliditetom različitih dijagnoza, a radi lakšeg i efikasnijeg djelovanja prema nacionalnim savezima osniva sekcije koje su pomoćna tijela Udruge pravne osobnosti. Sekciju osniva Upravni odbor. Upravni odbor Udruge zbog ostvarivanja posebnih interesa može dobrovoljno osnivati sekcije.

 

II CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 7.

Vizija Udruge je sustav izjednačenih mogućnosti osoba sa invaliditetom, prihvaćena njihova različitost i ispoštovana njihova ljudska prava.

Misija Udruge je zagovaranje modela za ravnopravno i aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u sveukupnom razvoju zajednice te razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom.

Osnovni ciljevi Udruge su:

 • promicati i zaštititi zajedničke zdravstvene, socijalne, humanitarne i slične ciljeve djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

 • osnažiti osobe s invaliditetom i članove njihove obitelji,

 • promicati ostvarenje neovisnog življenja kao model življenja u zajednici,

 • promicati primjenu suvremenih tehnologija,

 • poticati suzbijanje diskriminacije po osnovi invaliditeta,

 • kroz aktivnosti udruge doprinijeti u aktivaciji članova u društvenoj zajednici,

 • poboljšati kvalitetu življenja članova,

 • senzibilizirati javnost i ukazivati na potrebe i potencijale članova Udruge,

 • stvoriti dobru suradnju i partnerske onose s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samouravom te drugim institucijama u zajednici.

 

Članak 8.

Djelatnost Udruge je da:

 1. inicira, planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju, te zapošljavanje članova,

 2. sakuplja i širi informacije o životnim prilikama, te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom,

 3. aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, obavlja prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, te daje upute, savjete i preporuke pri rješavanju problema svojih članova,

 4. učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu; animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje te ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu,

 5. aktivno sudjeluje, bilo neposrdno ili posredno putem nacionalnog saveza, u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, te pomaže članovima i njihovim obiteljima u ostvarivanju njihovih prava (moralnih, ljudskih, materijalno- financijskih, obiteljskih…)

 6. organizira stručne i edukativne, športske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge,

 7. promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge, te kulturno-zabavne programe,

 8. pomaže moralno, stručno, materijalno ili financijski, inovatore i inicijatore originalnih izuma, ideja i programa na području promicanja kvalitete života osoba s invaliditetom,

 9. u skladu s mogućnostima pomaže članove Udruge u provođenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, kod medicinske rehabilitacije, kod uklanjanja građevinsko-urbanističkih barijera, nabavke ili prilagodbe specijalnih pomagala i u drugim opravdanim prigodama,

 10. pruža potporu znanstvenim istraživanjima od interesa za djelovanje Udruge kao i izdavačkoj djelatnosti koja promiče kvalitetu življenja osobama s invaliditetom,

 11. surađuje s lokalnim, gradskim i državnim organima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno pa i osobno vezani za rješavanje problematike osoba s invaliditetom,

 12. obavlja poslove i zadatke koji su u sklopu lokalne uprave, a preneseni u djelokrug rada Udruge ili ih grupa članova (sekcija) udruge postave kao obavezu pred svoju Udrugu radi zadovoljavanja potreba sveukupnog članstva a u iznimnim slučajevima i konkretnog člana,

 13. surađuje sa srodnim Udrugama osoba s invaliditetom radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta za članove,

 14. surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima ortopedskih i drugih pomagala, te specijaliziranim tvrtkama i subjektima spremnim na suradnju,

 15. pomaže sve akcije u gradu i susjednim općinama na uklanjanju građevinsko-urbanističkih barijera te inicira i potiče akcije vezane za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova namijenjenih liječenju i rehabilitaciji, zdravstvenom turizmu i odmoru, rekreaciji i športu, smještaju, stanovanju, školovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom,

 16. obavlja službu prijevoza za članove Udruge, koja se regulira posebnim pravilnikom,

 17. obavlja i sve druge poslove koji su od interesa za Udrugu i njezine članove, te za sve osobe s invaliditetom

 18. provođenje UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

 19. provođenje Standardnih pravila UN

 20. primjena Akcijskog plana vijeća Europe

 21. primjenu Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

 

IV ČLANSTVO

Članak 9.

Članstvo u Udruzi može biti: redovno, nominalno, pridruženo i počasno.

Članom Udruge može postati pod jednakim uvjetima svaka osoba bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeroispovjest, narodnost, etničku pripadnost, političko i drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, vrstu i uzrok invaliditeta kao i stupanj oštećenja.

Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna osoba s mišićnom distrofijom i srodnim neuromišićnim bolestima, dječjom ili cerebralnom paralizom i drugim tjelesnim invaliditetom.

Nominalnim članom Udruge može postati maloljetna osoba, osoba bez poslovne sposobnosti ili osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, koju zastupa roditelj/staratelj/skrbnik.

Pridruženim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna osoba i pravna osoba koja pridonosi unapređenju rada Udruge i kvalitete življenja članova.

Počasnim članom Udruge postaje osoba koja je dala izuzetan doprinos radu Udruge i izjednačavanju mogućnosti članova. Odluku o imenovanju počasnog člana na prijedlog predsjednika donosi Upravni odbor.

 

Članak 10.

Odluku o primitku u redovno članstvo donosi predsjednik, a potvrđuje Upravni odbor.

Odluku o dodjeli statusa pridruženog člana donosi Upravni odbor.

Posebnom odlukom Skupština, na prijedlog Upravnog odbora može proglasiti počasnim članom zaslužene pojedince ili donatore, koja se izdaje u pisanom obliku.

Popis članova vodi se u registru članova.

 

Članak 11.

Redovnim članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 12.

Prava i obveze redovnih članova Udruge jesu:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,

 • da neposredno ili posredno sudjeluju u radu i aktivnostima Udruge,

 • da djeluju na ostvarenju ciljeva zbog kojih je Udruge osnovana i pridonose ostvarivanju njenih djelatnosti,

 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalnom i financijskom poslovanju,

 • da traže podršku Udruge za ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava kao i specifičnih prava i zadovoljavanje specifičnih potreba,

 • da sudjeluju u edukacijama,

 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela.

 

Članak 13.

Dužnosti redovnih članova su:

 • da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima, interesima, te zajedničkom interesu Udruge, izvršavaju obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima koje je Udruge usvojila,

 • da aktivno doprinose radu Udruge,

 • da u svojem neposrednom okruženju promiču interese osoba s invaliditetom i interese Udruge,

 • da štite ugled i čuvaju imovinu Udruge,

 • da redovno plaćaju članarinu.

 

Članak 14.

Na prijedlog Upravnog odbora Skupština donosi odluku o visini članarine. Od obveze plaćanja članarine, mogu biti oslobođeni redovni članovi Udruge temeljem podnošenja osobne zamolbe na početku svake godine, ukoliko su socijalno ugroženi.

Odluku o oslobađanju redovnih članova od plaćanja članarine donosi Upravni odbor.

 

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom rada Udruge,

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

 • smrću,

 • brisanjem iz članstva onog člana koji neopravdano dulje vrijeme bez opravdanog razloga ne ispunjava dužnosti redovnih članova Udruge,

 • isključenjem iz članstva onog člana koji nije poštivao odredbe ovog Statuta i koji je grubo narušio ugled Udruge,

 • nepoštivanjem Etičkog kodeksa Udruge,

 • nepodmirenjem troškova članarine dvije godine.

 

Članak 16.

Odluku o brisanju iz članstva Udruge donosi Upravni odbor.

Članu Udruge koji u svom radu prekrši odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, ugrozi interese Udruge, prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu, Upravni odbor može izreći opomenu ili ga isljučiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Odluka o isključenju ili brisanju iz članstva dostavlja se članu pismenim putem s obrazloženjem.

Protiv odluke Upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini Udruge, koja donosi konačnu odluku.

 

V UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge jesu:

 • Skupština

 • Predsjednik

 • Upravni odbor

 • Nadzorni odbor

 

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge. Skupštinu čini 20 izabranih predstavnika koji se biraju na Zboru članova o čemu se kao dokaz vodi zapisnik iz kojeg je vidljivo 20 izabranih predstavnika predloženih od strane Upravnog odbora. Osim biranih predstavnika Skupština u svoj sastav, na temelju odluke predsjednika, Upravni odbor potvrđuje jednog vanjskog člana koji svojim djelovanjem pridonosi uspješnom izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge, koji može postati i član Upravnog odbora. Mandat izabranih predstavnika u Skupštini traje 4 godine.

Počasni i pridruženi članovi sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna.

Redovna Skupština održava se najmanje jedanput u dvije godine, a sjednica Izborne skupštine održava se svake četvrte godine.

Skupštinu saziva i organizira Upravni odbor Udruge dostavljanjem pismenih poziva predstavnicima Skupštine najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje dvije trećine predstavnika Skupštine i to najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Ukoliko Upravni odbor ne postupi po zahtjevu u planiranom roku, sjednicu Izvanredne skupštine mogu sazvati sami podnositelji zahtjeva.

 

Članak 19.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge. U slučaju odsudnosti Predsjednika Udruge, mijenja ga dopredsjednik Udruge, a u slučaju i njegovog odsustva, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, a potpisuje ga zapisničar, dva supotpisnika i predsjedatelj Skupštine.

 

Članak 20.

Skupština može raditi i pravovaljano odlučivati ako joj je nazočna natpolovična većina izabranih predstavnika u Skupštinu. Ako odaziv nije natpolovičan u zakazano vrijeme, početak rada Skupštine odgađa se za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati više od jedne četvrtine predstavnika Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih predstavnika. Glasovanje je javno osim u koliko Skupština ne donese drukčiju odluku.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom predstavnika Skupštine.

 

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

 • donosi planske i programske dokumente,

 • donosi financijski plan,

 • donosi Poslovnik o svom radu,

 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

 • odlučuje o udruživanju u nacionalne Saveze i druge srodne organizacije ili o istupanju iz njih,

 • razmatra i usvaja izvješća o radu i o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,

 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,

 • odlučuje o prigovorima članova,

 • donosi odluku o promjeni adrese sjedišta,

 • obavlja i druge poslove određene zakonima ili Statutom,

 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli njene imovine.

 

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Predsjednika i dopredsjednika imenuje Upravni odbor iz svojih redova na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno izabran.

Predsjednik Udruge ujedno je po funkciji predsjednik Upravnog odbora i predsjeda radom Skupštine.

Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

 

Članak 23.

Predsjednik:

 • zastupa udrugu,

 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora,

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenih tijela,

 • rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,

 • potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Udugu,

 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom,

 • odlučuje o načinu izvršavanja poslova i radnih zadataka u Udruzi i rukovodi ljudskim resursima,

 • predsjednika za vrijeme spriječenosti, odnosno odsusnosti, u provedbi programskih zadaća zamjenjuje dopredsjednik ili osoba koju on ovlasti.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Skupštine koje između dvaju zasjedanja Skupštine upravlja radom Udruge, te odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Upravni odbor ima sedam (7) članova, bira ih Skupština a Upravni odbor iz svojih redova bira predsjednika i dopredsjednika Udruge koji ujedno obnašaju i dužnost predsjednika, odnosno dopredsjednika Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

 

Članak 25.

Upravni odbor se saziva prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora. U njegovoj odsutnosti to obavlja dopredsjednik.

Upravni odbor može odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 26.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge kojoj podnosi izvješće o radu. Svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

 

Članak 27.

Upravni odbor:

 • bira predsjednika i dopredsjednika

 • članove Upravnog odbora bira Skupština

 • upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge,

 • saziva Skupštinu Udruge,

 • utvrđuje prijedlog Statuta i konačan prijedlog njegovih izmjena i dopuna,

 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćenje,

 • utvrđuje prijedlog financijskog plana,

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

 • upravlja sredstvima i imovinom Udruge,

 • podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge,

 • verificira mandat predstavnika Udruge u saveze ili zajednice srodnih Udruga,

 • imenuje komisije i stručna tijela po potrebi, te im određuje zadatke,

 • donosi opće akte Udruge po ovlasti Skupštine,

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge,

 • odlučuje o otkazu ugovora o radu te nadzire rad zaposlenika Udruge,

 • radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Udruge, njegovih radnih tijela i skupina, osniva se stručna služba s potrebnim brojem djelatnika koji utvrđuje Upravni odbor.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

 

Članak 29.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana i tri (3) zamjenika članova, bira ih Skupština Udruge iz sastava predstavnika na prijedlog Upravnog odbora Udruge a predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine sa mogućnošću reizbora.

U slučaju da za trajanje mandata pojedini članovi Nadzornog odbora budu spriječeni sudjelovati u njegovu radu ili zbog bilo kojeg razloga odustanu od rada, Upravni odbor je ovlašten umjesto njega kooptira nekog od zamjenika.

 

Članak 30.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, a odluke se donose većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 31.

Prije donošenja Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, obvezna je prethodna rasprava na sastanku Upravnog odbora, a predstavnicima Skupštine usvojeni nacrt mora se dostaviti najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

 

VIII UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 32.

Udruga se može udružiti u nacionalne saveze prema vrsti invaliditeta iz članka 6 s tim da član tijela upravljanja saveza bude predstavnik pripadajuće sekcije.

Putem nacionalnih saveza ostvaruje se kontakt s europskim i svjetskim asocijacijama, dok Udruga ostvaruje međunarodnu suradnju s Udrugama iste ili slične razine organiziranja.

 

IX IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 33.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva

 • pokretne stvari

 • nekretnine

 

Članak 34.

Novčana i materijalna sredstva za rad Udruge, ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka Udruge stječu se:

 • uplatom članarine,

 • od prihoda lokalne uprave i samouprave,

 • iz državnog proračuna,

 • iz Europskih fondova,

 • putem natječaja Ministarstava prihodima od igara na sreću, u skladu sa posebnim propisima,

 • dragovoljnim prilogom, uplatom donatora, sponzora te prihoda od organiziranja manifestacija, u skladu sa posebnim propisima,

  ostalim prihodima ostvarenim sukladno zakonskim mogućnostima.

 

Članak 35.

Finanancijsko poslovanje Udruge obavlja se sukladno zakonskim propisima na temelju financijskog plana.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 36.

Udruga je neprofitna organizacija koja u slučaju ostvarivanja dobiti istu koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje Statutom utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge.

 

IX PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 37.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom ili odlukom Skupštine dvotrećinskom većinom glasova predstavnika Skupštine.

U slučaju prestanka rada Udruge, nakon namirenja vjerovnika, preostala imovina postaje vlasništvo udruge koja je njezin pravni slijednik.

 

X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Statut tumači Upravni odbor Udruge te u slučaju izmjena i dopuna utvrđuje pročišćeni tekst.

Upravni odbor je ovlašten uskladiti Statut s nomotehničkim i jezičnim principima, ukoliko to zahtjeva nadležno državno tijelo.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 39.

Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važiti Statut donesen na zasjedanju Skupštine 29. lipnja 2005. godine.

 

Karlovac, 16. rujan 2011.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Gordana Jurčević

Print Friendly, PDF & Email