Održana konferencija „Pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: ključne točke i izazovi“

objavljeno u Novosti

Predsjednica SOIH – Mreže žena s invaliditetom i UOSIKAŽU, Gordana Jurčević, sudjelovala je 21. veljače u Zagrebu na konferenciji „Pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: ključne točke i izazovi“.

Na Konferenciji je sudjelovala i pomoćnica ministra pravosuđa, Vedrana Šimundža-Nikolić koja je u pozdravnom govoru istaknula kako provedba projekta „ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“ predstavlja nastavak uspješne suradnje Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog pravnog centra koja se očitovala kroz niz zajedničkih aktivnosti.

Ministarstvo pravosuđa svojim radom u posljednjih 10 godina ulaže napore u razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima kao i u ostvarivanje pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za ostvarivanje tih prava. U tom pravcu Ministarstvo pravosuđa uskladilo je domaće kazneno i prekršajno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, a što se posebno odnosi na transponiranje odredaba Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Konferencija je predstavljala početni događaj projekta ARVID, financiranog iz Programa Europske unije za pravosuđe, čiji je cilj istražiti, raspraviti i predložiti načine na koji se mogu osigurati puno korištenje prava iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i Sloveniji. Na Konferenciji su predstavljeni sustavi podrške žrtvama u obje zemlje te dosadašnji napredak u primjeni Direktive o žrtvama.

Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni institut (SI) i Udruga Altra (SI). Kroz 18 mjeseci predviđenog trajanja projekta planira se istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

Rezultati istraživanja će poslužiti za:

(a) formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe,

(b) razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o žrtvama 2012/29/EU.

IZVOR

Print Friendly, PDF & Email