Dostupnost zdravstvene skrbi žena tijekom pandemije COVID-19

objavljeno u COVID-19

Udruga Roditelji u akciji – Roda i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 24.09.2020. godine organizirale su online konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja „Dostupnost zdravstvene skrbi žena tijekom pandemije COVID-19“. Istraživanje je provedeno u srpnju na uzorku od 1500 žena koje su razdoblju od 19. ožujka do 22. svibnja zatražile skrb u području zdravstvene zaštite trudnica, rodilja, babinjača i žena koje su u postupku medicinski potpomognute oplodnje.

Konferenciji su nazočile i predstavnice UOSIKAŽU, Gordana Jurčević, predsjednica i Ivana Mastelić Ivić, administrativna tajnica.

Uvodnim govorom obratio se prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik Ministarstva zdravstva i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koja se osvrnula na uskraćivanje prava na pratnju pri porodu tijekom pandemije, gdje je jedan od uvjeta bio završen tečaj za pripreme za porod i dojenje koje je tijekom izolacije bilo nedostupno.

Dr.sc. Ivana Radačić, članica Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena i djevojčica govorila je o ograničavanju reproduktivnih prava za vrijeme „lockdowna“. Po pitanju reproduktivnih prava i po pitanju ravnopravnosti općenito, napomenula je da se rade godišnja izvješća koja se podnose Vijeću za ljudska prava te istaknula izvješće iz 2016. godine u kojem su se bavili pravom na reproduktivno zdravlje, a sljedeće izvješće biti će na temu reproduktivnih prava u kriznim situacijama.

U svom izlaganju je navela kako se ne poštuju prava žena te navela  „opstetričko nasilje“ i nepotrebne zahvate gdje je potrebna potpuna transformacija sustava. Pandemija je samo pogoršala stanje i položaj žena u svijetu gdje je navela konkretne situacije s kojim su se žene susrele, a vezane su za nepotrebne medicinske intervencije gdje su se radili carski rezovi u slučajevima sumnje na COVID-19, smanjeni ili nedostupni pregledi, nedozvoljavanje pratnje  i odvajanje majke od djeteta u rodilištima.

Nekim ženama su bile uskraćene informacije i usluge vezane za reproduktivno zdravlje i socijalnu skrb, kao i pravo na pobačaj u nekim zemljama. Kao zaključak svog izlaganja apelira na stvaranju rješenja o promišljanju društva u kojem živimo i da transformiramo društvo i uključimo žene u sve sfere odlučivanja.

Dubravka Šimonović, posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, upoznala je prisutne sa temom izvješća iz 2019. godine „Zlostavljanje i nasilje žena prilikom pružanja reproduktivnih zdravstvenih usluga, sa fokusom na porod i opstetričko nasilje“ te najavila temu drugog izvješća „Ukrštavanje pandemije COVID 19 i pandemije rodno uvjetovanog nasilja na ženama sa fokusom na obiteljsko nasilje 2020.“ Istaknula je kršenje prava žena prije i za vrijeme pandemije te kako je nasilje nad ženama itekako najveća pandemija te se treba zaštiti i unaprijediti položaj žena i njihova prava.

Udruga Roda je dobila mnogo pritužbi od žena koje su naišle na mnogo problema za vrijeme lockdowna i to je bio povod istraživanju jer su se kršila njihova ljudska prava. Predstavnica udruge Roda, Branka Mrzić Jagatić izvjestila je kako je anketa bila dostupna tijekom srpnja te je na nju odgovorilo ukupno 1421 žena, od toga su bile 1288 trudnica i rodilja i 133 žene koje su bile u postupku medicinske potpomognute oplodnje.

Savjetnik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Josip Grgić predstavio je rezultate o poštivanju ljudskih prava i provođenju epidemioloških mjera u zdravstvenim ustanovama tijekom skrbi za zdravlje žena u vrijeme pandemije COVID-19.

Klaudija Kordić iz udruge Roda predstavila je rezultate istraživanja o iskustvima žena tijekom postupka medicinski potpomognute oplodnje za vrijeme pandemije COVID-19. Obustava u centrima za humanu reprodukciju značila je najmanje 47 dana bez postupaka medicinski potpomognute oplodnje u Republici Hrvatskoj, a u nekim centrima i više od 2 mjeseca. Osim što su pacijentice često ostajale bez adekvatnih informacija o mogućnostima nastavka liječenja te posljedicama na njihovo mentalno zdravlje, “lockdown” na području humane reprodukcije ima dalekosežne posljedice.

Daniela Drandić iz udruge Roda bavila se rezultatima istraživanja o iskustvima žena tijekom trudnoće i poroda za vrijeme pandemije COVID-19 odnosno o dostupnosti trudničke skrbi koja je u to vrijeme bila znatno smanjena. Većina trudnica je uspjela obaviti sve preglede i pretrage (63%), dok su neke preskočile preporučene preglede i pretrage, a neke su se odlučile to obaviti u privatnim ambulantama.

Za vrijeme izolacije dostupnost tečajeva pripreme za porod i dojenje je bila smanjena zbog epidemioloških mjera. Ispitanice koje nisu pohađale trudnički tečaj kao glavni razlog (56 %) navode neodržavanje tečaja zbog epidemiološke situacije. Među onima koje su pohađale neki tečaj za vrijeme izolacije, a takvih je 47 %, najviše je onih (79 %) koje su pohađale e-tečaj za trudnice udruge Roda, 34 % trudnica pohađalo je tečaj u domu zdravlja ili rodilištu (prije uvođenja ili nakon popuštanja epidemioloških mjera) sa svojom zaštitnom opremom.

Kao zaključak i preporuke ove konferencije važno je poticati uključenost trudnica i njihovih partnera u tečajeve pripreme za porod i dojenje, osnaživanje patronažne službe za jačanje skrbi tijekom trudnoće te majkama dati jasne informacije o prednostima dojenja u kriznim situacijama.

Ivana Mastelić Ivić

Print Friendly, PDF & Email